Szkolenia

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Osoby z kadry kierowniczej powinny odbyć pierwsze szkolenie BHP w okresie do 6 miesięcy od objęcia stanowiska. Uczestnicy zgłębiają temat tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony osób zatrudnionych przed sytuacjami groźnymi związanymi z ich obowiązkami a także oceny ryzyka w procesach pracy. Program nauki obejmuje także zagadnienia związane z kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przepisów higieny i bezpieczeństwa. Szkolenie kierowane jest do pracodawców a także mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych. Prawo pracy nakazuje powtarzać je nie rzadziej niż co 5 lat.


Szkolenia BHP dla kadry inżynieryjnej

Organizujemy szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Są one dedykowane pracownikom inżynieryjno-technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Osoby z wymienionych grup powinny wziąć udział w pierwszym szkoleniu BHP w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po objęciu stanowiska. Program szkolenia zawiera zagadnienia prawne, takie jak: odpowiedzialność związana z zawodem konstruktorów i inżynierów, obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie kontroli i przestrzegania przepisów BHP, wymagania bezpieczeństwa i higieny dla budynków, pomieszczeń i maszyn technicznych. Ponadto, nauka obejmuje m.in. zasady bezpieczeństwa i ergonomii w projektowaniu. Szkolenie okresowe należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 lat.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Szkolimy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym mające styczność z komputerami ekranowymi. Są to przede wszystkim pracownicy działów administracji, biur, placówek oświatowych i badawczych, urzędów. Pierwsze szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku i powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. W programie szkolenia pojawiają się następujące kwestie: prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona zdrowia, wypadki i choroby zawodowe, postępowanie w razie wypadków. Poruszamy także problem dostosowania stanowisk pracy biurowej do zasad bezpieczeństwa, wygody i ergonomii.


Szkolenia dla pracowników służby BHP

Pracodawca, który zatrudnia do 100 pracowników, ma prawny obowiązek powierzenia jednemu z nich zadań służby BHP. Przeprowadzamy szkolenia przygotowujące do wykonywania tej służby w zakładach pracy. Uczestnik zdobywa lub utrwala swoją wiedzę i umiejętności w następujących zakresach: analiza zagrożeń zawodowych i ryzyka z nich powstałego, kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny, eliminowanie czynników i sytuacji niebezpiecznych, analiza przyczyn powstawania wypadków i chorób zawodowych, popularyzacja tematyki BHP. Kwalifikacje osoby pełniącej obowiązki służby BHP należy odnawiać co najmniej raz na 5 lat.

Szkolenia dla pracowników służby BHP

Szkolenia BHP dla robotników

Szkolenia BHP dla robotników

Według polskiego Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych powinny przejść szkolenie wstępne z zakresu BHP przed rozpoczęciem wykonywania swoich zadań. Jeśli ich praca jest uznawana za szczególnie niebezpieczną, powinny ponawiać szkolenie raz na rok. Pozostali robotnicy powtarzają je nie rzadziej niż raz na 3 lata. Wśród zajęć uważanych za szczególnie niebezpieczne są m.in.: roboty budowlane, rozbiórkowe i remontowe, prace na wysokości i przy użyciu materiałów niebezpiecznych, roboty w kanałach, w urządzeniach technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. Organizowane przez nas szkolenia mają na celu zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, z zasadami BHP przyjętymi w danym zakładzie oraz ze sposobami postępowania w razie wypadku.


Szkolenia przeciwpożarowe

Prowadzone przez nas szkolenia przygotują Państwa pracowników do obejmowania stanowisk przewidzianych przez obowiązujący Kodeks Pracy, związanych z ochroną i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu określanego przez art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. Wiedza ta dotyczy: organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania, podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów, zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego, ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw, wynikające z polskiego prawa pracy. Przewiduje ono, że w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników, musi znajdować się co najmniej jedna osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Prowadzimy szkolenia z tego zakresu, przygotowujące do objęcia obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracowników. Szkolenia opieramy o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (European Resuscitation Council Guidelines). Treścią zajęć są podstawy udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku i wzywanie pomocy, kompletowanie apteczki. Uczestnicy poznają zasady postępowania w razie wypadków, ćwiczą resuscytację krążeniowo-oddechową, zakładanie opatrunków oraz pozycję boczną ustaloną. Naszymi instruktorami są osoby z wieloletnim stażem w służbach medycznych i ratowniczych. Część wykładowa szkoleń poparta jest praktyczną, dzięki której kursanci nabierają nawyków niezbędnych do szybkiego działania w razie wypadku.


Kursy spawalnicze

Organizujemy kursy zawodowe zakończone egzaminem na spawacza. Efektem ukończenia takiego kursu jest uzyskanie certyfikatu oraz książki spawacza. Kurs ma ważność dwóch lat, po tym okresie musi zostać odnowiony. Warunkiem przyjęcia jest każdorazowo wykazanie dobrego stanu zdrowia. Szkolimy na różnych poziomach kwalifikacji, w systemie zgodnym z polskimi i europejskimi normami nauczania tego zawodu. Dzięki temu do grona naszych klientów można zaliczyć także osoby i firmy spoza Polski.

Kursy spawalnicze

Grupa ORIME

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem